Jak przekonwertować stopy na cale w Arkuszach Google

Jeśli nie masz programu Excel na komputerze stacjonarnym lub laptopie, zamiast tego możesz skonfigurować arkusze kalkulacyjne za pomocą Arkuszy Google. Jest to aplikacja internetowa, która udostępnia wiele funkcji programu Excel. CONVERT to jedna z przydatnych funkcji Arkuszy, która konwertuje różne jednostki odległości, czasu, energii, objętości, powierzchni, prędkości i nie tylko. W ten sposób użytkownicy Arkuszy Google mogą konwertować stopy na cale w arkuszach kalkulacyjnych.

Jak przekonwertować stopy na cale w Arkuszach Google

Konwertuj stopy na cale bez funkcji

Możesz przekonwertować stopy na cale w Arkuszach Google bez funkcji, wprowadzając formułę na pasku efektów. W stopie jest 12 cali, więc możesz przeliczyć stopy na cale, mnożąc dowolną wartość przez 12. Alternatywnie przelicz cale na stopy, dzieląc liczbę cali przez 12.

Otwórz pusty arkusz kalkulacyjny Arkuszy Google, a następnie wybierz komórkę B3. Kliknij pasek fx, wpisz „3*12” i naciśnij klawisz Return. B3 zwróci wartość 36. Trzy stopy to 36 cali.

Alternatywnie możesz najpierw wprowadzić wartość stopy w komórce arkusza kalkulacyjnego. Wpisz „3” w komórce B4, a następnie wybierz, aby dodać funkcję do komórki C4. Wpisz „=B4*12” na pasku funkcji. Teraz komórka C4 zawiera wartość 36, jak pokazano na zrzucie bezpośrednio poniżej.

Aby przeliczyć cale na stopy, musisz podzielić jednostki. Wybierz, aby dodać formułę cali do stóp do komórki B5. Następnie wpisz „=55/12” w pasku funkcji. Komórka B5 zwróci 4,58 jako całkowitą liczbę cali w 55 stopach.

Konwertuj stopy na cale za pomocą funkcji CONVERT

Chociaż nie jest to niezbędne dla większości konwersji jednostek, prawdopodobnie lepiej jest przekonwertować stopy na cale za pomocą funkcji CONVERT. Składnia tej funkcji to: PRZEKSZTAŁĆ(wartość; jednostka_początkowa;jednostka_końcowa). Wartość to liczba do przeliczenia, a jednostki początkowe i końcowe w funkcji to jednostki konwersji.

Na przykład wybierz B7 w arkuszu kalkulacyjnym Arkuszy Google. Następnie wpisz „=CONVERT (3, „ft”, „in”)” w pasku fx. Komórka B7 zwraca wartość 36 cali po naciśnięciu klawisza Enter. W tej funkcji „ft” (stopy) jest jednostką początkową, a „in” (cale) jednostką końcową. Aby przekonwertować cale na stopy, wprowadź funkcję „=CONVERT (3, „in”, „ft”)” na pasku fx. Aby dołączyć odwołanie do komórki, wpisz wartość w B7; a następnie wprowadź funkcję jako „= CONVERT (B7, „ft”, „in”)” w innej komórce.

Funkcja może również obejmować jednostki powierzchni. Umożliwia konwersję wartości stóp na cale kwadratowe. Zamiast tego zamień jednostki „ft” i „in” w nawiasach na „ft^2” i „in^2”. Na przykład edytuj poprzednią funkcję CONVERT wprowadzoną w B7 arkusza kalkulacyjnego Arkuszy Google, zastępując stopy i cale jednostkami „ft^2” i „in^2” w nawiasach. Wtedy funkcja będzie =CONVERT (3, „ft^2″”,in^2”) i zwróci wartość 432 cali kwadratowych, jak pokazano bezpośrednio poniżej.

Możesz również dodać odniesienia do arkuszy do funkcji KONWERSJA. Dzięki temu możesz dodać funkcję do zupełnie innego arkusza w arkuszu kalkulacyjnym niż ten, który zawiera liczbę do przekonwertowania na cale. Na przykład wpisz „7” w komórce B9 arkusza 1. Następnie kliknij + Dodaj arkusz przycisk, aby dodać Arkusz2 do arkusza kalkulacyjnego, jak pokazano poniżej.

Wybierz B3 w Sheet2, aby uwzględnić funkcję konwersji. Wpisz ‘=CONVERT(Arkusz1!B9, “ft”, “in”)’ na pasku funkcji. B3 zwróci wartość 84, która w przeciwnym razie jest sumą siedmiu stóp * 12 cali. Aby dołączyć odwołanie do arkusza, najpierw dodaj tytuł arkusza, a następnie wykrzyknik w nawiasach kwadratowych funkcji.

Skonfiguruj tabelę przeliczeniową stopy na cale

Teraz możesz skonfigurować tabelę arkusza kalkulacyjnego do konwersji stóp na cale. Otwórz pusty arkusz kalkulacyjny Arkuszy Google i zaczynając od wiersza 5 przeciągnij kursor nad grupę komórek w kolumnach B i C, przytrzymując lewy przycisk myszy. Musisz wybrać równą liczbę komórek w obu kolumnach. wciśnij Granice i wybierz opcję pokazaną na zrzucie bezpośrednio poniżej. Twoja tabela arkusza kalkulacyjnego powinna być porównywalna z poniższą.

Wpisz „Stopy” w B5 u góry stołu. Wpisz „Cale” w komórce C5 jako nagłówek kolumny C. Wprowadź funkcję „=CONVERT(B6, „ft”, „in”)” w komórce C6. Możesz skopiować tę funkcję do wszystkich komórek tabeli, klikając lewym przyciskiem myszy prawy dolny róg C6. Przytrzymaj lewy przycisk i przeciągnij niebieskie pole na wszystkie komórki, do których chcesz skopiować funkcję. Wszystkie komórki w kolumnie C tabeli przekonwertują wartości stóp w kolumnie B na cale.

Ta tabela z pewnością przyda się do konwersji wielu wartości w stopach na cale. W Arkuszach Google można skonfigurować różne tabele konwersji stóp, cali i innych jednostek miary. Aby przekonwertować stopy i cale w arkuszach kalkulacyjnych Excel, zapoznaj się z tym artykułem Tech Junkie.